Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře CK Bohemian tour s.r.o.

Níže uvedené podmínky pro zákazníky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (dále smlouva) mezi zákazníkem a CK Bohemian tour s.r.o.(dále CK)

I. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Bohemian tour s.r.o. se sídlem Masarykova 1645, 769 01 Holešov, IČO 28999851 (dále jen CK) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK Bohemian tour a zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, jako je Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), Obchodní zákoník (č. 159/1999 Sb.) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679. 2. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Bohemian tour s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jiné služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřenou mezi zákazníkem a CK. CK si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech (katalog, nabídkový list apod.) odlišné podmínky, které mají přednost před těmito smluvními podmínkami. 3. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu CK zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo se souhlasem zákonného zástupce. Osoby ve věku 15-18 let se mohou zájezdu CK zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

II. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK Bohemian tour s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné „Potvrzení o zájezdu“. Není-li smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě, cestovní kancelář CK Bohemian tour s.r.o. vydá zákazníkovi písemné „Potvrzení o zájezdu“. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, nabídkových listů či dodatečných nabídek. Uzavřená smlouva o zájezdu je závazná pro obě strany. Současně je závazná i pro další osoby uvedené zákazníkem ve smlouvě. Uzavřením smlouvy o zájezdu se CK zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Zákazník svým podpisem či úhradou zájezdu potvrzuje, že jsou mu známy všeobecné podmínky k účasti na zájezdu, platební podmínky a že je v plném rozsahu respektuje. CK vstupuje do tohoto smluvního vztahu přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím zprostředkovatele – smluvního prodejce/obchodního zástupce. Smlouva nabývá účinnosti dnem připsání peněžní částky za zájezd na účet nebo do pokladny CK zákazníkem přímo nebo zprostředkovatelem (smluvním prodejcem – obchodním zástupcem), jehož prostřednictvím si zákazník zájezd zakoupil. Nebude-li platba za zájezd řádně a včas převedena na účet CK a to buď zákazníkem přímo, nebo zprostředkovatelem (prodejcem), jehož prostřednictvím si klient zájezd zakoupil, jedná se o porušení smluvní povinnosti zákazníkem, což je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany CK. Katalogy a nabídkové listy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V případě, kdy se údaje ve smlouvě a katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě. Zákazník svým podpisem pod smlouvou stvrzuje, že převzal katalog (nabídkový list) CK, který obsahuje bližší údaje o zájezdu (nebo získal potřebné informace na www.bohemian-tour.cz stránkách nebo v dodatečné nabídce zájezdu) a doklad o pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. a seznámil se způsobem jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti CK. Zákazník byl před uzavřením smlouvy informován o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cesty a pobyt v cílové zemi. Zákazník sleduje uvedené na www.mzv.cz. Na těchto stránkách jsou umístěny další důležité a aktualizované informace o cílových destinacích. Smlouvu o zájezdu lze měnit pouze písemně.

III. Souhrnná cena zájezdu a platební podmínky Souhrnnou cenou zájezdu se rozumí uvedená na smlouvě a potvrzená CK. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny. Ceny jsou cenami smluvními mezi CK na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH. CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník je povinen v předepsaném termínu na smlouvě o zájezdu (zpravidla při podpisu a odevzdání smlouvy) složit zálohu (zpravidla ve výši 1/2 celkové ceny zájezdu) a nejpozději 30 dnů před odjezdem uhradit doplatek. V případě nedodržení termínů zaplacení ceny zájezdu zákazníkem, je CK oprávněna od smlouvy odstoupit s tím, že náklady spojené odstoupením je povinen uhradit zákazník. Bez zaplacení celé ceny zájezdu v termínu uvedeném ve smlouvě o zájezdu, nemá zákazník nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby. Za řádnou a včasnou úhradu plateb cestovní kanceláři Bohemian tour vždy odpovídá zákazník. Cestovní doklady, vouchery, jsou zásadně zákazníkovi předány až po plném zaplacení ceny zájezdu (odbavení je zasíláno zákazníkovi zpravidla 7 dnů nebo nejpozději 5 dnů před odjezdem. Toto odbavení je zákazníkovi zasíláno na email uvedený ve smlouvě o zájezdu, popřípadě si může zákazník toto odbavení vyzvednout osobně na pobočce). Při objednávce ve lhůtě kratší než 35 dnů před odjezdem je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu najednou. CK si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy oznámit změny údajů uvedených v katalogu. V takovém případě, kdy se údaje uvedené na smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě. CK má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu (u palivových příplatků kdykoliv) a to v případě, kdy po datu stanovení cen v katalogu (31. říjen předcházejícího roku) došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, např. letištních, přístavních poplatků, nové daně, či zvýšení dálničních poplatků a podobně, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (konečná cena zájezdu bude zvýšena o 1% za každé 1% nárůstu ceny služeb, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu nebo o fixní částku která odpovídá zvýšené ceně služeb dodavatelů CK), nebo směnného kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám, použitého pro stanovení ceny zájezdu, a to o více než 10%. V tomto smyslu upravené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem ceny. V případě, že by došlo ke změně kurzu (oslabení CZK) české koruny oproti stavu ze dne 31. 10. (předcházejícího roku, v potaz se bere kurz ČNB) vůči Euro o více než 10% je CK oprávněna přistoupit k jednostrannému zvýšení ceny zájezdu u všech již prodaných i nově nabízených zájezdů. V takovém případě bude konečná (souhrnná cena) zvýšena o 1% za každé 1% nárůstu kurzu Kč vůči Euro nebo USD – písemné oznámení (emailem nebo poštou) o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději do 21. dnů před zahájením zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že dojde ke zvýšení ceny motorové nafty (diesel) o více než 10% (počítá se průměrná cena nafty za měsíc říjen předcházejícího roku v porovnání s průměrnou cenou motorové nafty měsíci předcházejícímu měsíci zahájení zájezdu) bude CK účtovat u všech autokarových zájezdů (s výjimkou jednodenních poznávacích zájezdů) palivový příplatek ve výši 200 Kč/osoba. Klient podpisem smlouvy prohlašuje, že se na tomto ustanovení dohodl s CK a souhlasí s ustanovením o automatickém účtování palivových příplatků. U každého zájezdu CK má zákazník možnost zakoupit místenky v autobuse. Za příplatek za obousměrnou místenku u jednodenního zájezdu 80 Kč/osoba, u vícedenního zájezdu 200 Kč/osoba kdy, si zákazník zajistí garantované sedadlo. Svoz je realizován pouze při minimálním počtu osmi osob. Svozová místa jsou uvedena na webových stránkách www.bohemian-tour.cz v sekci doprava.

IV. Povinnosti účastníků na zájezdu a) Zákazník je povinen: - mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštívených států, dodržovat právní předpisy navštívených států, - dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí má právo mu v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavě tuto trasu i zakázat), - předložit ověřený souhlas zákonného zástupce, pokud takový nepodepíše osobně v CK Bohemian tour, v případě, že se účastní zájezdu osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu. U osob mladších 15 ti let pak zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu. Při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho zákonného zástupce doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče s konkrétní cestou. Více informací na stránkách MZV ČR: www.mzv.cz b) Zákazník plně odpovídá za následky vzniklé nedodržením vízových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi. c) Zákazník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí. d) Zákazník se zúčastňuje zájezdu a sportovního programu na vlastní zodpovědnost, a to za všech okolností. e) Je-li zákazník pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu, má vedoucí právo vyloučit zákazníka ze sportovního programu či zakázat mu plánovanou trasu. f) Vedoucí má též právo zákazníka ze zájezdu vyřadit bez náhrady v případě, že hrubě porušuje a ruší průběh zájezdu nebo jeho ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v penzionech, hotelech, kempech atd. V těchto případech se neúčast na programu zájezdu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK Bohemian tour. g) Každý klient si odpovídá za své cestovní dokumenty a za jejich správnost a platnost. Při jejich zapomenutí, ztrátě či neexistenci těchto dokumentů je sám sobě odpovědný za škody tímto způsobené. Cizí státní příslušníci jsou dále odpovědni za to, že mají platná příslušná vstupní víza, pokud tomu tak není, jsou sami sobě odpovědni za škody tímto způsobené. h) Zákazník prohlašuje, že: - si není vědom žádných závažných onemocnění, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu na který se přihlašuje - bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu, bude používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení - uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy, - se před a během sportovního programu zdrží požívání alkoholu a omamných látek, - pokud uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu §5odst. 2zák. č. 101/2000Sb. I jménem dalších osob uvedených na smlouvě. - souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK Bohemian tour a jejich obchodních zástupců ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na adresu jeho elektronické pošty. V. Pojištění Cena zájezdu zahrnuje povinné pojištění proti úpadku a insolvenci CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. u Slavia pojišťovny, a. s. Pojištění osob, zavazadel, storna apod. tabulková cena zájezdu nezahrnuje, klient si může uzavřít takové druhy pojištění sám.

VI. Zrušení a změny dohodnutých služeb 1. Zrušení zájezdu z titulu nedosažení min. počtu zákazníků: a) CK Bohemian tour má právo zrušit zájezd, jestliže do 7 dnů před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků. Minimální počet zákazníků je pro všechny zájezdy, není-li u daného zájezdu uvedeno jinak, stanoven počtem 35. V případě, že CK zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi oznámit nejpozději však ve lhůtě do 7 dní (u vícedenních zájezdů) a do 4 dnů (u jednodenních zájezdů) před jeho zahájením. b) Jestliže CK Bohemian tour zájezd podle písm. a) tohoto odstavce Podmínek zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu byl na základě nové smlouvy o zájezdu poskytnut jiný zájezd, nejméně v kvalitě odpovídající původní Smlouvě o zájezdu, může-li CK Bohemian tour takový zájezd nabídnout. Nedojde-li ale k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, je CK Bohemian tour povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušení Smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, platby, uskutečněné na základě původní Smlouvy o zájezdu, se považují za platby uskutečněné podle nové Smlouvy o zájezdu. c) CK Bohemian tour má právo zrušit zájezd nebo služby cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu i v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od ní rozumně požadovat. 2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu ze strany CK Bohemian tour: Nastanou-li okolnosti, které CK brání poskytnout služby dle smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak CK Bohemian tour nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je CK Bohemian tour povinna takové změny oznámit zákazníkovi a navrhnout mu změnu smlouvy. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí. a) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny služeb, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v ceně služeb do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má CK Bohemian tour právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK Bohemian tour na úhradu škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny služeb, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně služeb v případě, že zákazník uhradil již celkovou cenu služeb nebo snížit doplatek celkové ceny, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen. b) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu CK Bohemian tour na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK Bohemian tour takové služby nabídnout. Nedojde-li ale v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CK Bohemian tour povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. 3. Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka: a) zákazník má právo nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu oznámit, že se místo něho zúčastní zájezdu jiná osoba. Oznámení o změně účastníka musí provést vždy písemně a zaslat nebo doručit na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah. K oznámení je nutné přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud v souvislosti se změnou CK Bohemian tour vzniknou. Za změnu provedenou ve Smlouvě o zájezdu je CK oprávněna účtovat manipulační poplatek. Manipulační poplatek za změnu osoby ve smlouvě o zájezdu činí 50 Kč u jednodenních zájezdů, 300 Kč u vícedenních zájezdů. b) CK Bohemian tour na přání zákazníka provádí, pokud je to nutné, změny podmínek sjednaných ve Smlouvě o zájezdu. Provedení takových změn podléhá zaplacení manipulačního poplatku. U jednodenního zájezdu je výše manipulačního poplatku 50 Kč a zahrnuje jakoukoliv změnu ve smlouvě o zájezdu. U vícedenního zájezdu manipulační poplatek činí 300 Kč a zahrnuje jakoukoliv změnu ve smlouvě o zájezdu. Poplatky se účtují vždy za každou osobu.

VII. Odstoupení od smlouvy 1. CK Bohemian tour je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu od smlouvy odstoupit z důvodu: a) porušení povinnosti zákazníkem b) z důvodu zrušení zájezdu Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodu zasílá CK Bohemian tour běžnou korespondencí (emailem nebo poštou) na uvedené kontakty ve smlouvě o zájezdu. 2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před zahájením čerpání služeb: a) bez udání důvodů b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VI odst 1 písm. b) nebo dle článku VI odst. 2 písm. b) těchto Podmínek. Oznámení o odstoupení od smlouvy a v případě odstoupení dle písm. b) tohoto odstavce s uvedením důvodu, je možno provést pouze písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení. 3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CK Bohemian tour stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK Bohemian tour od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK Bohemian tour odstupné ve výši stanovené v článku VIII těchto Podmínek. CK Bohemian tour je po odečtení odstupného (stornopoplatku) a případného pojištění povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb dle zrušení smlouvy. 4. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK Bohemian tour stanovené smlouvou nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto článku Podmínek, je CK Bohemian tour povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušení smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK Bohemian tour odstupné.

VIII. Odstupné 1. Odstoupí-li CK Bohemian tour od smlouvy uzavřené se zákazníkem před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je CK Bohemian tour oprávněna požadovat odstupné a zákazník je povinen toto odstupné uhradit. 2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy, kterým může zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před nastoupením cesty. Toto odstoupení musí učinit písemně doporučeným dopisem na adresu: Masarykova 1645, 769 01 Holešov nebo osobně v kanceláři prodejce. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno zájezdu) doručeno CK. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (odjezdu či nástupu na zájezd). Při takovém zrušení zájezdu má CK Bohemian tour právo na odstupné (stornopoplatek) podle termínu, kdy ke zrušení došlo. Výše odstupného za každou osobu u zájezdů nad 2000 Kč (včetně) činí: 90 a více dní před plánovaným odjezdem: skutečně vzniklé náklady, minimálně však 1 000 Kč. 89 – 60 dnů před plánovaným odjezdem: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny zájezdu. 59 – 30 dnů před plánovaným odjezdem: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu. 29 – 15 dnů před plánovaným odjezdem: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 75 % z celkové ceny zájezdu. 14 – 8 dnů před plánovaným odjezdem: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 85 % z celkové ceny zájezdu. 7 dnů a méně: 100 % z celkové ceny zájezdu. Výše odstupného za každou osobu u zájezdů do 2000 Kč činí: 90 a více dní před plánovaným odjezdem: skutečně vzniklé náklady, minimálně však 100 Kč. 89 – 60 dnů před plánovaným odjezdem: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny zájezdu. 59 – 30 dnů před plánovaným odjezdem: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu. 29 – 15 dnů před plánovaným odjezdem: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 75 % z celkové ceny zájezdu. 14 – 8 dnů před plánovaným odjezdem: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 85 % z celkové ceny zájezdu. 7 dnů a méně: 100 % z celkové ceny zájezdu. 3. Odstupné se účtuje z celkové ceny všech objednaných služeb po odečtení případného pojištění. 4. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nečerpáli služby cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy (storna zájezdu) nebo se nezúčastní zájezdu vlastní vinou např. poskytnutím nepřesných či neúplných údajů CK, zmeškáním zájezdu popř. porušením celních, vízových, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů nebo se vlastní vinou neúčastnil poskytování některé služby na zájezdu, nemá nárok na vrácení žádných uhrazených částek. Odstupné je v tomto případě 100 % z celkové ceny zájezdu, popřípadě 100 % z ceny vlastní vinou nečerpaných služeb). 5. CK Bohemian tour má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Převyšuje-li částka odstupného složenou zálohu, je zákazník povinen rozdíl neprodleně doplatit. 6. Skutečně vzniklé náklady jsou například pořadatelem uhrazené rezervační, režijní, bankovní a jiné poplatky jejich dodavatelům. Například za ubytování, dopravu, zprostředkování zajištění služeb, atd. 7. Při jakékoliv změně ve smlouvě o zájezdu (termín, celkový počet osob, jméno, atd.) si CK účtuje poplatek ve výši 300 Kč za změnu u vícedenního zájezdu, 50 Kč u jednodenního zájezdu.

IX. Reklamace kvality služeb Neposkytne-li CK sjednané služby v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník možnost uplatnit právo z odpovědnosti za vadu. Zákazníkům se doporučuje případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u průvodce zájezdu nebo jiného odpovědného pracovníka CK, tak aby mohla být provedena náprava přímo ihned na místě. Nepodaří-li se závadu odstranit, doporučuje CK sepsat o příslušných skutečnostech krátký zápis, který průvodce podepíše a doplní svým stanoviskem. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený ve smlouvě o zájezdu. V tomto případě doporučujeme podat reklamaci doporučenou poštou nebo osobně na adrese: CK Bohemian tour s.r.o., Masarykova 1645, 769 01 Holešov nebo e-mailem: [email protected] Reklamaci může zákazník uplatnit také na jakémkoli prodejním místě obchodní sítě CK, kde klient reklamované služby sjednal (zakoupil). CK je povinna se k reklamaci a tuto vyřídit do 30 dnů po obdržení. Po prověření reklamace, v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou, je CK povinna poskytnout přiměřenou náhradu či slevu z ceny služeb. Pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. CK neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CK. Účastník zájezdu, který bez zavinění CK nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo z části zaplacené služby, nedostaví se k odjezdu autobusu dle pokynů CK apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby. K uplatnění práva na reklamaci musí dojít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskuteční, ode dne, kdy měl být. Výsledek reklamačního řízení bude zákazníkovi oznámen nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace. Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace za uspokojivé, je oprávněn požádat o přezkoumání správnosti postupu, popř. přehodnocení věcného vyřízení reklamace. Přezkoumání je provedeno v termínu do 30 dnů.

X. Zavazadla Z důvodu nemožnosti přetěžování autobusů, má každý účastník zájezdu právo na přepravu jednoho zavazadla v maximálním rozměru 77 cm x 51cm x 32cm do hmotnosti 22 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 4 kg zdarma. Při překročení limitů u některého z přepravovaných zavazadel mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo takovéto zavazadlo z přepravy vyloučit. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě s CK za smluvní poplatek. Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. CK ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu, či ztrátu přepravovaných zavazadel.

XI. Zpoždění CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jejich vzniku z důvodů ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení silničních cest. Zákazníci musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu do cílového místa dovolené) nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu případné škody či na slevu z ceny zájezdu.

XII. Ochrana osobních údajů GDPR 1. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. CK má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění SZ nebo jiných smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. CK shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, kontakt na blízké osoby, evidenci plateb. 2. Pro účely plnění SZ, případně jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu, je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvní pojišťovny). Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli).

XIII. Důležité informace 1. Doprava z odjezdových a svozových míst může být zajištěna autobusy, osobními auty, vlaky, taxíky, mikrobusy případně jejich kombinace. Může být také zajištěna jiným zájezdem CK nebo partnerské cestovní kanceláře. 2. Změnu nástupního místa lze provést pouze písemným dodatkem ve smlouvě o zájezdu nejpozději 3 dny před konáním zájezdu. 3. Realizace svozu je podmíněna dosažením určitého počtu zájemců, zpravidla 8 osob, pokud není u daného zájezdu uvedeno jinak. Pokud není dosaženo minimálního počtu zájemců k realizaci svozu, je klientovi nabídnuto nejblíže možné nástupní místo. 4. CK má právo sestavit zasedací pořádek dle vlastního uvážení. Pokud má klient zájem o konkrétní garantované sedadlo, může si ho na vyžádání za příplatek zajistit. 5. CK si vyhrazuje možnost účasti jiného průvodce na zájezdu, než je uveden katalogu nebo na webových stránkách CK. 6. Na zájezdech CK mohou být pořízené fotografie účastníků zájezdu, pro případné účely zveřejnění na sociálních sítích profilu CK či webových stránkách CK. U fotografií nebudou uveřejněna jména účastníků. V případě, že si nepřejete být na fotografii zachyceni, doporučujeme se fotografování neúčastnit. 7. CK nenese odpovědnost za škody vyplývající ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním klienta (vědomé nečerpání služeb, nerespektování pokynů průvodce či norem a zákonů navštíveného státu, ubytovacího zařízení, dopravce apod.) nebo z důvodu tzv. vyšší moci – tj. zejména z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení max. úsilí (záplavy, požáry, zemětřesení, tsunami, epidemie, pandemie, a jiné neovlivnitelné jevy). 8. Pokud by došlo k překnihování ubytovací kapacity ze strany CK, bude klient ubytován v kapacitě stejné kategorie a to bez nároku na finanční náhradu.

XIV. Ostatní ustanovení Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu mezi CK a zákazníkem. Zákazník je zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů, za správnost uvedeného emailu ve smlouvě jeho a všech spolucestujících osob. Uzavřením smlouvy také zákazník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná omezení ať zdravotní či jiná, která by mu bránila se sjednaného zájezdu zúčastnit, případně která by vyžadovala v průběhu zájezdu zvláštní péči či na která by měl CK upozornit a případně zvážit či prodiskutovat účast na vybraném zájezdu vzhledem k jeho případné náročnosti. Toto prohlášení činí zákazník i za osoby v jejichž prospěch je smlouva uzavřena. Zákazník se zavazuje poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí sjednaných služeb cestovního ruchu. Zákazník svým podpisem na smlouvě o zájezdu stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 18. 11. 2020. Všeobecné smluvní podmínky dříve vydané pozbývají platnost.

img-loader img-loader img-loader